Avís legal

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: GRUPO MGA-NEW PARK, S.L. (d’ara endavant, MGA)

MGA està domiciliada a MGA Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 38669, Folio 1, Hoja B-330858 i C.I.F. B-64236052. Adreça de correu electrònic de contacte info@mga.es. www.frankfood.com és l’adreça web de Raó Social, mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel +34  93 582 45 55

Propietat intel·lectual

© Copyright 2010 MGA, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat MGA. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

* Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a MGA per mitjà de “framing””.

* La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de MGA mitjançant “in line linking”.

* L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a MGA conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

Raó Social no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. MGA no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de MGA a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

MGA
Parc Tecnològic del Vallès
Carrer Fargaires, 1-3
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona-Spain

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

BASES GENERALS DE LES PROMOCIONS, ELS CONCURSOS I ELS SORTEIGS PROMOGUTS PER MGA FOOD SERVICE, S.L. PER A ESTABLIMENTS FRANKFOOD

 

1.- Companyia organitzadora

MGA FOOD SERVICE, S.L. (a aquests efectes i en endavant, «FRANKFOOD») té previst dur a terme amb assiduïtat actes promocionals, concursos i sorteigs que es desenvoluparan sempre de conformitat amb aquestes bases generals, sens perjudici de les especificacions que s’establiran en cada cas concret.

2.- Finalitat

Les promocions, els concursos i els sorteigs (en endavant i de manera indistinta, l’«ESDEVENIMENT») tenen com a finalitat promocionar entre els clients de FRANKFOOD els serveis que aquesta presta en el marc de la seva activitat comercial de serveis d’hostaleria i restauració.

3.- Durada

Les dates d’inici i acabament de la promoció de l’ESDEVENIMENT, així com la data del sorteig o decisió que determinarà el/s guanyador/s, s’indicaran als participants en les condicions específiques que s’editin per a l’ESDEVENIMENT concret. En qualsevol cas, aquestes condicions es facilitaran al participant en el moment de fer-ne la inscripció, i també es publicaran a la pàgina web de l’establiment.

Si per causes de força major calgués ajornar, modificar, repetir o anul·lar l’ESDEVENIMENT, aquest fet es notificarà a tots els participants, donant a aquesta informació el mateix grau de publicitat que a l’ESDEVENIMENT inicialment promogut.

4.- Gratuïtat

L’ESDEVENIMENT tindrà caràcter gratuït, de tal manera que per participar-hi tan sols caldrà haver utilitzat els serveis de l’establiment durant la vigència de l’ESDEVENIMENT. Sigui com vulgui, les condicions específiques hauran d’establir, si és el cas i d’acord amb la naturalesa de l’ESDEVENIMENT i el/s premi/s que es prevegi atorgar, qualsevol requisit quantitatiu o qualitatiu complementari al genèric aquí assenyalat. L’obtenció del premi, d’altra banda, no comportarà en cap cas el pagament de cap quota o quantitat addicional.

5.- Participació

Per intervenir en l’ESDEVENIMENT cal que el participant compleixi tots i cadascun dels requisits següents:

  • Poden participar en la promoció totes les persones de més de divuit anys que facilitin correctament totes les dades sol·licitades.
  • No s’admet més d’una inscripció per participant, i es considera que hi ha doble inscripció si coincideixen l’adreça electrònica i/o el número de telèfon facilitats.
  • La inscripció en l’ESDEVENIMENT s’ha de fer necessàriament de manera presencial a l’establiment a través dels mitjans de captació gestionats pel mateix personal de FRANKFOOD.
  • No poden participar en l’ESDEVENIMENT ni els empleats de FRANKFOOD ni cap persona que hagi intervingut directament o indirecta en l’elaboració, promoció i execució de l’ESDEVENIMENT, ni tampoc els seus familiars de primer grau.

6.- Selecció dels guanyadors

El guanyador se seleccionarà d’acord amb els termes que, segons la naturalesa de l’ESDEVENIMENT, s’estableixin en les condicions específiques.

Els guanyadors seran informats mitjançant correu electrònic i disposaran, per acceptar el premi, d’un termini de 48 hores des del moment de la comunicació esmentada.

Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi obtingut; tanmateix, en cap cas no el podran bescanviar per un altre de diferent ni pel seu import en metàl·lic.

7.- Descripció del premi

Els premis es detallaran degudament en les condicions específiques de cada ESDEVENIMENT. Si per causes alienes a FRANKFOOD no es disposés del premi en la data de la seva entrega, aquest premi se substituirà per un altre de la mateixa naturalesa i d’un valor econòmic igual o superior a l’inicialment assenyalat en les condicions específiques.

8.- Protecció de dades

Les dades personals facilitades pels participants degudament inscrits en l’ESDEVENIMENT es recolliran en un fitxer de dades allotjat als sistemes de FRANKFOOD, que quedarà obligada a complir les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades i, en especial, les relatives a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) així com les del Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

S’informa expressament els participants que tenen el dret d’accedir a les dades que hagin facilitat a fi de rectificar-les, modificar-les o cancel·lar-les. Per fer ús d’aquest dret, els participants s’han d’adreçar per escrit a MGA FOOD SERVICE, S.L., situat al carrer Fargaires, 1-3 – 08290 Cerdanyola del Vallès, o per correu electrònic a l’adreça info@frankfood.es. Les dades dels participants s’empraran amb la finalitat de gestionar la seva participació en l’ESDEVENIMENT en el qual específicament s’hagin inscrit (contactar amb els participants guanyadors i gestionar el lliurament dels premis) així com per trametre’ls de manera puntual informació comercial i promocional de la mateixa marca FRANKFOOD.

Bases actualitzades al febrer del 2017.